Rättigheter som EU-medborgare

EUF-fördraget ger dig rätt att

  • inte utsättas för diskriminering
  • flytta och bosätta dig var som helst i EU
  • rösta och ställa upp i EU-val och kommunala val
  • få konsulärt skydd (om du behöver hjälp från andra EU-länders ambassader och konsulat i ett land utanför EU där ditt eget land saknar ambassad eller konsulat)
  • göra framställningar till Europaparlamentet och klaga hos Europeiska ombudsmannen
  • starta eller stödja ett medborgarinitiativ för att uppmana EU-kommissionen att föreslå lagstiftning i frågor som du tycker är viktiga
  • kontakta och få svar från alla EU-institutioner på ett av de officiella EU-språken
  • få tillgång till dokument från Europaparlamentet, kommissionen och rådet på vissa villkor.

Alla EU-medborgare kan även söka jobb hos EU-institutionerna.

Rapporter om EU-medborgarskapet

EU-medborgarskapet och dess rättigheter är en av EU:s viktigaste hörnstenar. Kommission rapporterar vart tredje år om arbetet för ett väl fungerande EU-medborgarskap och kommande års nya prioriteringar på området. Sommaren 2020 hölls ett samråd om EU-medborgarskapet inför medborgarskapsrapporten 2020.

Pressmeddelande om 2020 års rapport om EU-medborgarskapet

Sammanfattning: Rapport om EU-medborgarskapet 2020

Faktablad: Resultatet av samrådet om EU-medborgarnas rättigheter 2020

Rapport om samrådet om EU-medborgarnas rättigheter 2020

Rapport enligt artikel 25 i EUF-fördraget

Eurobarometerundersökningar

Standardiserade Eurobarometerundersökningar görs två gånger om året. Ytterligare Eurobarometerundersökningar görs regelbundet för att komplettera de standardiserade undersökningarna och mer ingående undersöka människors inställning till EU-medborgarskapet. Framför allt tar man upp frågor som kommissionen prioriterar, bland annat fri rörlighet.

Hösten 2019 – standardiserad Eurobarometer om EU-medborgarskapet (EB 92)

EU-medborgarskap och demokrati (2020)

En Flash Eurobarometerundersökning gjordes 2020 i samtliga EU-länder för att bidra till nästa rapport om EU-medborgarskapet.

Demokrati och val (2018)

En särskild Eurobarometerundersökning om demokrati och val publicerades 2018 som bidrag till det årliga seminariet om grundläggande rättigheter.

Europeiskt medborgarskap (2016)

Eurobarometerrapport om EU-medborgarskapet 2016

Sammanfattning: Eurobarometerrapport om EU-medborgarskapet 2016

Faktablad: Eurobarometer om EU-medborgarskapet 2016

Rösträtt (2016)

Sammanfattning: Eurobarometer om rösträtt 2016

Faktablad: Eurobarometer om rösträtt 2016

Andra rapporter

Den 23 januari 2019 antog kommissionen en rapport om system för medborgarskap och uppehållstillstånd för investerare i EU för att ge en överblick över alla system som tillämpas i EU. Läs mer om uppföljningen av kommissionens rapport

Länkar