Ir-Rom fl-UE

Ir-Rom huma l-akbar minoranza etnika fl-Ewropa. Minn stima ta’ 10 sa 12-il miljun Rom li jgħixu fl-Ewropa, 6 miljuni minnhom huma ċittadini jew residenti tal-UE. Ħafna Rom tal-UE għadhom vittmi ta’ preġudizzju u esklużjoni soċjali, minkejja l-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni fl-Istati Membri kollha tal-UE.

It-terminu “Rom” jinkludi diversi gruppi, inklużi r-Rom, is-Sinti, il-Kalés, ir-Romanichel, il-Boyash/ir-Rudari, l-Ashkali, l-Eġizzjani, il-Yenish, id-Dom, il-Lom, ir-Rom u l-Abdal, kif ukoll il-popolazzjonijiet Traveller (il-gens du voyage, iż-Żingari, il-Camminanti, eċċ.). Id-dokumenti ta’ politika u d-diskussjonijiet tal-UE jużaw din it-terminoloġija b’mod komuni.

Il-qafas strateġiku tal-UE dwar ir-Rom għall-ugwaljanza, l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni

Il-qafas preċedenti ffoka primarjament fuq l-integrazzjoni soċjoekonomika. Fis-7 ta’ Ottubru 2020, il-Kummissjoni ħarġet qafas strateġiku tal-UE rinfurzat u riformat dwar ir-Rom, li jistabbilixxi approċċ komprensiv fuq tliet pilastri. L-approċċ jikkomplementa l-inklużjoni soċjoekonomika tar-Rom emarġinati bit-trawwim tal-ugwaljanza u l-promozzjoni tal-parteċipazzjoni. Ir-Rom kollha għandu jkollhom l-opportunità li jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom u jinvolvu ruħhom fil-ħajja politika, soċjali, ekonomika u kulturali.

Il-Kummissjoni ħarġet ukoll Proposta għal abbozz ta’ Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-ugwaljanza, l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni tar-Rom, li bħalissa qed jiġi eżaminat mill-Kunsill.

Towards a comprehensive three-pillar approach

Il-qafas strateġiku l-ġdid jistabbilixxi tliet objettivi orizzontali, minbarra l-erba’ objettivi settorjali tal-qafas preċedenti.

Jistabbilixxi wkoll miri ewlenin tal-UE, itejjeb il-ġbir tad-data, ir-rappurtar u l-monitoraġġ, u jipproponi portafoll ġdid ta’ indikaturi. Il-Qafas ta’ Monitoraġġ tal-2020 ippubblikat mill-FRA jistabbilixxi fid-dettall l-objettivi u l-indikaturi l-ġodda. L-approċċ differenzjat fost l-Istati Membri se jtejjeb l-effettività tal-isforzi u jippromwovi t-tagħlim dwar il-politika.

Il-qafas strateġiku tal-UE dwar ir-Rom jiffoka aktar fuq id-diversità fost ir-Rom, biex jiġi żgurat li l-istrateġiji nazzjonali jilħqu l-bżonnijiet speċifiċi ta’ gruppi differenti, bħar-Rom nisa, iż-żgħażagħ, it-tfal, iċ-ċittadini mobbli tal-UE, dawk bla stat, l-LGBTI u r-Rom anzjani, kif ukoll dawk li jgħixu b’diżabbiltà. Iħeġġeġ approċċ intersezzjonali, filwaqt li jżomm f’moħħu kif aspetti differenti tal-identità jistgħu jingħaqdu flimkien biex jaggravaw id-diskriminazzjoni.

Jagħti aktar attenzjoni biex jgħaqqad l-integrazzjoni tal-inklużjoni tar-Rom fl-oqsma kollha ta’ politika permezz ta’ miżuri mmirati li jappoġġjaw aċċess ugwali effettiv tar-Rom għad-drittijiet u s-servizzi.

Opportunitajiet indaqs – Ejjew nagħmlu dan realtà għal kulħadd!

 

Sib aktar dwar din l-inizjattiva l-ġdida permezz tal-preżentazzjonijiet u d-diskussjonijiet li rriżultaw mill-konferenza diġitali ta’ livell għoli li nediet il-qafas strateġiku l-ġdid tal-UE dwar ir-Rom.

Tħejjija tal-inizjattiva dwar l-ugwaljanza, l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni tar-Rom għal wara l-2020.

Il-Qafas tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom sal-2020 intemm fl-2020, filwaqt li kienet qed titħejja inizjattiva ta’ politika ġdida, li tintegra l-lezzjonijiet tal-pandemija tal-COVID-19.

Il-Kummissjoni wettqet attivitajiet ta’ konsultazzjoni mmirati ma’ partijiet ikkonċernati ewlenin biex tiddiskuti mistoqsijiet li jħarsu ’l quddiem u tiġbor input biex jiġu inklużi fir-riflessjonijiet dwar l-inizjattiva l-ġdida. Id-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni li jakkumpanja l-Komunikazzjoni dwar il-qafas strateġiku tal-UE dwar ir-Rom jipprovdi ħarsa ġenerali ddettaljata lejn il-konsultazzjonijiet tal-partijiet ikkonċernati fl-Anness 1.

Attivitajiet ewlenin ta’ tħejjija tal-inizjattiva għal wara l-2020.

Evalwazzjoni tal-qafas strateġiku tal-UE dwar ir-Rom

Il-Kummissjoni se twettaq evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu u ex-post tal-qafas strateġiku tal-UE dwar ir-Rom.

Rapporti

Kull sentejn, il-Kummissjoni se toħroġ rapporti perjodiċi ta’ monitoraġġ.

L-Istati Membri se jirrappurtaw dwar l-implimentazzjoni tal-oqfsa strateġiċi nazzjonali tar-Rom kull sentejn mill-2023 ’il quddiem, inklużi miżuri għall-promozzjoni tal-ugwaljanza, l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni filwaqt li jagħmlu użu sħiħ tal-portafoll ta’ indikaturi. Ir-rappurtar se jiffoka fuq l-implimentazzjoni tal-impenji stabbiliti fl-oqfsa nazzjonali, inkluża l-kisba tal-miri nazzjonali, fejn xieraq. Dawn ir-rapporti għandhom isiru pubbliċi, biex tiżdied it-trasparenza u jiġi promoss it-tagħlim dwar il-politika.

Dokumenti

IddawnlowdjaPDF - 1.6 MB
IddawnlowdjaPDF - 854.2 KB