Съдържание

Политики

  • Хуманитарна помощ

    Помощта се предоставя на жертвите на хуманитарни кризи и бедствия според нуждите на засегнатото население, като се финансират проекти, изпълнявани от неправителствени хуманитарни организации, агенции на ООН и Червения кръст.

  • Гражданска защита

    Комисията координира реакцията при бедствия по света чрез обединяване на ресурси, предоставяни от държавите, които участват в Механизма за гражданска защита на ЕС.