Objectives

  • stabilizácia susedných krajín prostredníctvom hospodárskeho rozvoja, zamestnanosti a mládeže, dopravnej a energetickej prepojenosti, migrácie, mobility a bezpečnosti,
  • podpora kľúčových záujmov EÚ v oblasti dobrej správy vecí verejných, demokracie, právneho štátu a ľudských práv,
  • uľahčenie spolupráce na regionálnej úrovni: Východné partnerstvo, Únia pre Stredozemie.

Kontext

Európska susedská politika ponúka rámec na účinnejšie a silnejšie partnerstvo s východnými a južnými susedmi EÚ na základe spoločných záujmov a činností na oboch stranách. 

EÚ podporuje stabilitu a spoluprácu s dotknutými krajinami finančnou pomocou z nástroja európskeho susedstva.

Dokumenty