Objectives

  • podtrzymywanie stabilizacji w krajach sąsiadujących poprzez wspieranie takich obszarów jak rozwój gospodarczy i zatrudnienie, szanse dla młodzieży, połączenia transportowe i rozbudowa sieci energetycznych, migracja, mobilność i bezpieczeństwo
  • propagowanie podstawowych unijnych wartości takich jak dobre rządy, demokracja, praworządność i prawa człowieka
  • ułatwianie współpracy na poziomie regionalnym: Partnerstwo Wschodnie, Unia dla Śródziemnomorza

Kontekst

Europejska polityka sąsiedztwa określa ramy prawne efektywniejszego i silniejszego partnerstwa z wschodnimi i południowymi sąsiadami UE w oparciu o wspólne interesy i wspólnie prowadzone działania. 

UE dba o stabilność w regionie i w ramach współpracy z tymi krajami udostępnia im wsparcie finansowe udzielane za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Dokumenty