Doelstellingen

  • de stabiliteit in de buurlanden verbeteren via het beleid voor economische ontwikkeling, werkgelegenheid en jeugd, koppeling van vervoers- en energie-infrastructuur, migratie, mobiliteit en veiligheid
  • belangrijke EU-waarden uitdragen, zoals goed bestuur, democratie, rechtsstaat en mensenrechten
  • de samenwerking verbeteren in regionaal verband via het Oostelijk Partnerschap en de Unie voor het Middellandse Zeegebied

Context

Het Europees nabuurschapsbeleid is een kader voor nauwere samenwerking met de buurlanden ten zuiden en ten oosten van de EU op basis van gemeenschappelijke belangen en maatregelen van beide zijden. 

De EU bevordert de stabiliteit en de samenwerking met de betrokken landen door financiële steun te geven via het Europees Nabuurschapsinstrument.

Documenten