Mērķi

  • Stabilizēt kaimiņvalstis, atbalstot tautsaimniecības attīstību, nodarbināmību un jaunatni, transporta un enerģētikas savienojumus, risinot migrāciju, piedāvājot mobilitāti un nostiprinot drošību.
  • Veicināt ES intereses labas pārvaldības, demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību jomā.
  • Atvieglot sadarbību reģionālā līmenī (Austrumu partnerība un Savienība Vidusjūrai).

Konteksts

Eiropas kaimiņattiecību politika ir satvars, kurā ES var veidot efektīvākas un ciešākas partnerattiecības ar austrumu un dienvidu kaimiņvalstīm, pamatojoties uz kopīgām interesēm un abpusēju rīcību. 

ES veicina stabilitāti un nostiprina sadarbību ar attiecīgajām valstīm, sniedzot tām finansiālu atbalstu no Eiropas kaimiņattiecību instrumenta.

Dokumenti