Objectives

  • tíortha comharsanacha a chobhsú trí thacaíocht a chur ar fáil dóibh sna réimsí seo a leanas: forbairt eacnamaíoch, infhostaitheacht agus an óige; nascacht iompair agus fuinnimh, imirce, soghluaisteacht agus slándáil
  • príomhleasanna an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn, mar atá dea-rialachas, daonlathas, smacht reachta agus cearta an duine
  • comhar ar an leibhéal réigiúnach a éascú: Comhpháirtíocht an Oirthir, an tAontas don Réigiún Meánmhuirí

Context

A bhuí le Beartas Comharsanachta na hEorpa tá creat ann chun comhpháirtíochtaí níos éifeachtaí agus níos láidre a chothú le comharsana an Aontais sa deisceart agus san oirthear atá bunaithe ar leasanna coiteanna agus ar ghníomhaíocht ar an dá thaobh. 

Cuireann an tAontas Eorpach an chobhsaíocht chun cinn agus cothaíonn comhar leis na tíortha lena mbaineann trí chabhair airgid a chur ar fáil tríd an Ionstraim Eorpach um Chomharsanacht agus um Chomhpháirtíocht.

Doiciméid