Στόχοι

  • σταθεροποίηση των γειτονικών χωρών μέσα από την οικονομική ανάπτυξη, την απασχολησιμότητα και τη νεολαία, τη συνδεσιμότητα στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, τη μετανάστευση, την κινητικότητα και την ασφάλεια
  • προώθηση των βασικών συμφερόντων της ΕΕ σε θέματα χρηστής διακυβέρνησης, δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • διευκόλυνση της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο: Ανατολική Εταιρική Σχέση, Ένωση για τη Μεσόγειο

Πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας παρέχει ένα πλαίσιο για μια αποτελεσματικότερη και ισχυρότερη εταιρική σχέση ανάμεσα στην ΕΕ και τους ανατολικούς και νότιους γείτονές της, βάσει κοινών συμφερόντων και δράσεων και από τις δύο πλευρές. 

Η ΕΕ προωθεί τη σταθερότητα και τη συνεργασία με τις ενδιαφερόμενες χώρες παρέχοντας χρηματοδοτική στήριξη μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας.

Έγγραφα