Действия

Източно партньорство
coordinationno status

Източно партньорство

Тази съвместна инициатива на Европейския съюз и неговите 6 източни съседа – Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна, има за цел задълбочаване и укрепване на отношенията.

Южно съседство
coordinationno status

Южно съседство

Сътрудничество на ЕС с 10 южни съседа – Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина*, Сирия и Тунис.

Сътрудничество с държавите по външните граници на ЕС
coordinationno status

Сътрудничество с държавите по външните граници на ЕС

Чрез трансграничното сътрудничество се подпомага устойчивото развитие по сухопътните и морските граници между страни от и извън ЕС.

Сътрудничество на равнище съседство
coordinationno status

Сътрудничество на равнище съседство

Някои програми за сътрудничество се изпълняват заедно с всички държави – партньори по Европейската политика за съседство, а не на двустранна или регионална основа.

Objectives

  • стабилизиране на съседните държави чрез действия в областта на икономическото развитие, пригодността за заетост и младежта, транспорта и енергетиката, миграцията, мобилността и сигурността
  • утвърждаване на ключовите интереси на ЕС – добро управление, демокрация, върховенство на закона и зачитане на правата на човека
  • улесняване на сътрудничеството на регионално равнище чрез Източното партньорство и Съюза за Средиземноморието

Context

Европейската политика за съседство предлага рамка за по-ефективни и по-тесни партньорства с източните и южните съседи на ЕС въз основа на общи интереси и действия. 

ЕС насърчава стабилността и подпомага сътрудничеството със съответните държави, като предоставя финансова подкрепа чрез Европейския инструмент за съседство.

Документи