Objectives

  • стабилизиране на съседните държави чрез действия в областта на икономическото развитие, пригодността за заетост и младежта, транспорта и енергетиката, миграцията, мобилността и сигурността
  • утвърждаване на ключовите интереси на ЕС – добро управление, демокрация, върховенство на закона и зачитане на правата на човека
  • улесняване на сътрудничеството на регионално равнище чрез Източното партньорство и Съюза за Средиземноморието

Context

Европейската политика за съседство предлага рамка за по-ефективни и по-тесни партньорства с източните и южните съседи на ЕС въз основа на общи интереси и действия. 

ЕС насърчава стабилността и подпомага сътрудничеството със съответните държави, като предоставя финансова подкрепа чрез Европейския инструмент за съседство.

Документи