Περιεχόμενα σελίδας

Policies

 • Κυκλική οικονομία

  Κυκλική οικονομία

  Μια νέα στρατηγική για την κυκλική οικονομία αναμένεται να μετατρέψει την Ευρώπη σε μια οικονομία πιο ανταγωνιστική και με αποδοτικότερη χρήση των πόρων, σε μια σειρά οικονομικών τομέων.

 • Θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον

  Θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον

  Η παράκτια και θαλάσσια πολιτική της ΕΕ στοχεύει στην προστασία και τον καθαρισμό των ακτών, των θαλασσών και των ωκεανών, ώστε να εξασφαλίζεται η βιώσιμη χρήση τους.

 • Καθαρή ατμόσφαιρα

  Καθαρή ατμόσφαιρα

  Η περιβαλλοντική νομοθεσία καλύπτει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, τις βιομηχανικές εκπομπές και την ποιότητα του αέρα που σχετίζεται με τις μεταφορές.

 • Χημικά

  Χημικά

  Η πολιτική της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα στοχεύει στη χρήση ασφαλών προϊόντων και στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας παγκοσμίως.

 • Ηχορύπανση

  Ηχορύπανση

  Οι νόμοι της ΕΕ έχουν ως στόχο την αποφυγή, την πρόληψη και τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών του περιβαλλοντικού θορύβου.

 • Ποιότητα του εδάφους

  Ποιότητα του εδάφους

  Οι χώρες της ΕΕ έχουν δεσμευθεί να περιορίσουν τη διάβρωση του εδάφους και να αυξήσουν την οργανική ύλη του εδάφους.

 • Αστικό περιβάλλον

  Αστικό περιβάλλον

  Στόχος της πολιτικής της ΕΕ είναι να βοηθήσει τις πόλεις και τις κωμοπόλεις να διαχειρίζονται τις περιοχές τους με βιώσιμο τρόπο.

 • Απόβλητα και ανακύκλωση

  Απόβλητα και ανακύκλωση

  Οι πολιτικές της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων σκοπό έχουν να μειώσουν τις επιπτώσεις των αποβλήτων στο περιβάλλον και την υγεία και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων.

 • Υδάτινοι πόροι

  Υδάτινοι πόροι

  Η προστασία των υδάτινων πόρων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της προστασίας του περιβάλλοντος στην Ευρώπη.