Съдържание

Политики

 • Кръгова икономика

  Нова стратегия за кръговата икономика ще превърне Европа в по-конкурентоспособна икономика с ефективно използване на ресурсите, като при това ще бъдат обхванати редица икономически сектори.

 • Морска и крайбрежна среда

  Крайбрежната и морска политика на ЕС цели бреговете, моретата и океаните да бъдат защитени и почистени и ще ни даде възможност да ги използваме по устойчив начин.

 • Чист въздух

  Законодателството в областта на околната среда включва качеството на въздуха, емисиите от промишлеността и политиката за качеството на въздуха, свързана с транспорта.

 • Химикали

  Политиката на ЕС в областта на химикалите има за цел да гарантира, че те са безопасни, и да поддържа конкурентоспособността на европейските предприятия в международен план.

 • Шумово замърсяване

  Законите на ЕС имат за цел избягване, предотвратяване или намаляване на вредното въздействие на шума в околната среда.

 • Качество на почвата

  Страните членки на ЕС са поели ангажименти за намаляване на ерозията на почвата и за повишаване на органичните вещества в нея.

 • Градска среда

  Политиката на ЕС има за цел да помогне на градовете да управляват своите площи по устойчив начин.

 • Отпадъци и рециклиране

  Политиката на ЕС по управление на отпадъците има за цел намаляване на въздействието на отпадъците върху околната среда и здравето и подобряване на ефективността при използването на ресурсите в Европа.

 • Водни ресурси

  Опазването на водните ресурси е един от основните елементи на опазването на околната среда в Европа.

 • Endocrine disruptors

  The EU's approach, science and research, international cooperation, next steps, and related links.