Toiminta-alat

 • Energian toimitusvarmuus

  EU:n on vähennettävä riippuvuuttaan tuontienergiasta. Sen on käytettävä tehokkaammin omia energialähteitään ja monipuolistettava energian lähteitä ja toimituskanavia.

 • Energiatehokkuus

  Rakennuksia, teollisuutta, kuluttajatuotteita ja liikennettä koskevat EU-säännöt auttavat EU:ta saavuttamaan energiatehokkuustavoitteensa ja siirtymään vähähiiliseen yhteiskuntaan.

 • Ydinenergia

  EU:n toimilla autetaan varmistamaan ydinreaktoreiden turvallisuus, radioaktiivisen jätteen asianmukainen käsittely ja ydinaineiden käyttö ainoastaan laillisiin tarkoituksiin.

 • Energiateknologiat ja -innovaatiot

  EU tukee vähähiilisten teknologioiden käyttöönottoa. Tällaisia teknologioita ovat mm. aurinkosähkö ja tuulivoima, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS) ja energian varastointi.

 • Energian sisämarkkinat

  EU haluaa poistaa teknisiä ja sääntelyllisiä esteitä ja varmistaa energian vapaan virtaamisen maiden välillä. Tavoitteena on myös taata energian toimittajien vapaa kilpailu koko EU:ssa.

 • Uusiutuva energia

  EU koordinoi kansallisten tavoitteiden saavuttamista uusiutuvista energialähteistä annetun direktiivin mukaisesti. Se edistää vaihtoehtoisen energian käyttöä myös liikenteessä.

 • Öljy, kaasu ja hiili

  EU:n säännöillä pyritään varmistamaan fossiilisten polttoaineiden markkinoiden oikeudenmukaisuus ja ympäristön suojeleminen. Tämä koskee myös uusia teknologioita, kuten liuskekaasun poraamista.

 • Energiainfrastruktuuri

  Euroopan laajuisten verkkojen (TEN-E) strategiassa keskitytään EU:n infrastruktuurin laajentamiseen ja kehittämiseen ja maiden välisten verkkojen luomiseen.