Politiky

 • Zabezpečení dodávek energie

  EU musí snížit svou závislost na dovážené energii účinnějším využíváním vlastních energetických zdrojů a zároveň diverzifikací zdrojů a dodávek.

 • Energetická účinnost

  Předpisy EU týkající se budov, průmyslu, spotřebního zboží a dopravy pomáhají Unii dosáhnout cíle v oblasti energetické účinnosti a přechodu k nízkouhlíkové společnosti.

 • Jaderná energetika

  EU usiluje o to, aby se zajistila bezpečnost jaderných reaktorů, aby se vhodně zacházelo s radioaktivním odpadem a aby se jaderné materiály používaly pouze k legitimním účelům.

 • Energetické technologie a inovace

  EU podporuje zavádění nízkouhlíkových technologií, jako je fotovoltaika, větrná energie, zachycování a ukládání uhlíku (CCS) a technologií pro skladování energie.

 • Jednotný trh s energií

  EU usiluje o odstranění technických a regulačních překážek bránících tomu, aby energie proudila přes hranice jednotlivých států a aby si mohli konkurovat dodavatelé energie z celé EU.

 • Energie z obnovitelných zdrojů

  EU v této oblasti koordinuje činnost členských zemí, aby dosahovaly svých vnitrostátních cílů v souladu se směrnicí o obnovitelných zdrojích energie. Rovněž podporuje využívání alternativních zdrojů energie v odvětví dopravy.

 • Ropa, zemní plyn a uhlí

  EU chce zachovat spravedlivé podmínky na trzích s fosilními palivy a zajistit ochranu životního prostředí, a to i v případě využívání nových technologií, jako je těžba plynu z břidlicového podloží.

 • Energetická infrastruktura

  Strategie EU v oblasti transevropských sítí (TEN-E) se zaměřuje na rozšíření a modernizaci evropské energetické infrastruktury a vytvoření sítí překračujících hranice jednotlivých států.