Съдържание

Политики

 • Сигурни енергийни доставки

  ЕС трябва да намали зависимостта си от вноса на енергия чрез по-ефективно използване на собствените енергийни източници и разнообразяване на източниците и доставките.

 • Енергийна ефективност

  Правилата на ЕС за сградите, промишлеността, потребителските стоки и транспорта му помагат да постигне своите цели в областта на енергийната ефективност и да премине към общество с ниски въглеродни емисии.

 • Ядрена енергия

  Действията на ЕС способстват за гарантиране на безопасността и сигурността на ядрените реактори, доброто управление на радиоактивните отпадъци и използването само за законни цели на ядрените материали.

 • Технологии и нововъведения в енергетиката

  ЕС подкрепя внедряването на нисковъглеродни технологии, като например фотоволтаика, вятърна енергия, улавяне и съхранение на въглерод (УСВ), както и технологиите за съхранение на енергия.

 • Единен енергиен пазар

  ЕС иска по-малко технически и регулаторни пречки, така че енергията да циркулира през националните граници и доставчиците на енергия да могат да се конкурират в целия ЕС.

 • Енергия от възобновяеми източници

  ЕС координира работата за постигане на националните цели в съответствие с Директивата за енергията от възобновяеми източници. Той също така насърчава използването на алтернативна енергия в транспорта.

 • Нефт, газ и въглища

  Правилата на ЕС имат за цел да поддържат справедливи условия на пазарите на изкопаеми горива и да опазват околната среда, включително при използване на нови технологии, например добив на шистов газ.

 • Енергийна инфраструктура

  Стратегията за трансевропейските мрежи (TEN-E) е насочена към разширяване и модернизиране на европейската инфраструктура и създаване на мрежи, които прекосяват националните граници.