Obsah

Politiky

 • Život a práca v inej krajine EÚ

  Každý občan EÚ má právo žiť a pracovať v inej krajine EÚ. Komisia uľahčuje túto pracovnú mobilitu a koordinuje systémy sociálneho zabezpečenia.

 • Sociálne záležitosti

  EÚ svojou činnosťou dopĺňa vnútroštátne politiky jednotlivých krajín. Bojuje proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a zameriava sa na modernizáciu systémov sociálnej ochrany.

 • Zručnosti a kvalifikácie

  S cieľom preklenúť chýbajúce zručnosti sa EÚ usiluje o zosúladenie zodpovedajúcich zručností a pracovných ponúk financovaním zvyšovania úrovne týchto zručností a spájaním podnikateľov a vzdelávacích inštitúcií.

 • Zamestnanosť

  Podpora tvorby pracovných miest, modernizácia trhov práce, zníženie nezamestnanosti, bezpečnosť práce a rovnosť príležitostí v EÚ