Περιεχόμενα σελίδας

Πολιτικές

 • Τριτοβάθμια εκπαίδευση

  Η Επιτροπή εργάζεται για την αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών, τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων και την αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων.

 • Εκπαίδευση ενηλίκων

  Η Επιτροπή ενθαρρύνει τους ενήλικες να αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, προκειμένου να μειωθεί η ανεργία και να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.

 • Πολιτική για τα σχολεία

  Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις εθνικές έρευνες για την πρόοδο των μαθητών και τους ενωσιακούς στόχους όσον αφορά τις ικανότητες, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι μαθητές λαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη.

 • Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

  Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας στην εκπαίδευση και την προώθηση της κινητικότητας, και παράλληλα μεριμνά ώστε τα προγράμματα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 • Διεθνής συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

  Στόχοι της Επιτροπής είναι η ανάδειξη της ΕΕ σε κέντρο αριστείας στον τομέα της εκπαίδευσης και η στήριξη των χωρών-εταίρων της ΕΕ ώστε να βελτιώσουν τα συστήματά τους στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης.