Obsah

Politiky

 • Celní orgány a bezpečnost

  K iniciativám Unie v oblasti celní bezpečnosti patří koncept oprávněného hospodářského subjektu a bezpečnostní spolupráce se zeměmi mimo EU.

 • Elektronická celní správa

  Převážná většina celních prohlášení v EU jak pro dovoz, tak pro vývoz se nyní celním orgánům předkládá v elektronické formě namísto papírové.

 • Usnadnění mezinárodního obchodu

  Evropská komise zjednodušila a harmonizovala postupy mezinárodního obchodu, aby mohly evropské podniky snadněji vyvážet i dovážet.

 • Mezinárodní celní spolupráce

  EU uzavírá se svými největšími obchodními partnery dohody o celní spolupráci. Obsahují krom jiného ustanovení týkající se bezpečnosti a zjednodušení postupů.

 • Celní kodex

  Základní celní právní předpisy Evropské unie jsou obsaženy v celním kodexu a v jeho prováděcích ustanoveních.

 • Výpočet cla

  Byl vypracován jednotný soubor pravidel, na jejichž základě se stanoví hodnota zboží, která se používá pro výpočet cel.

 • Programy spolupráce v celní oblasti

  Cílem je podporovat spolupráci mezi vnitrostátními celními správami – vyměňovat si informace, rozvíjet dovednosti a schopnosti a sdílet osvědčené pracovní postupy.

 • Celní řízení

  EU vede rozsáhlou dokumentaci týkající se všech celních aspektů, od toho jak podávat celní prohlášení po celní formality pro lodě.