Innehåll

Riktlinjer

 • Utsläpp från transporter

  EU:s politik och lagstiftning ska minska utsläppen av växthusgaser från transporter, t.ex. genom att fastställa utsläppsgränser för personbilar och lätta lastbilar.

 • Cirkulär ekonomi

  En ny strategi för cirkulär ekonomi ska omvandla Europa till en mer konkurrenskraftig och resurseffektiv ekonomi och omfattar flera ekonomiska sektorer.

 • Konsumentskydd

  EU har infört regler som garanterar rättvis behandling, produkter som uppfyller en godtagbar standard och rätt till gottgörelse om något går fel.

 • Tvistlösning

  Konsumenter i EU som får problem med en vara eller en tjänst har möjlighet att gå till domstol eller försöka lösa tvisten på andra sätt.

 • Internationellt samarbete om produktsäkerhet

  EU samarbetar med andra länder för att utbyta information om farliga produkter, samordna standardiseringsarbetet och öka kunskapen om produktsäkerhetskraven.

 • Product Safety

  Rules on ensuring product safety in the EU, search for dangerous products.

 • Consumer protection in financial services

  Consumer credit rights, including the right to information, to change your mind and to pay back ahead of time, and the consumer credit information form.

 • Energy supply: policy information

  Consumer energy rights, energy bill requirements, sample bills and information on the Citizens' Energy Forum and the ECCG.