Politiky

 • Ochrana spotrebiteľa

  EÚ zaviedla pravidlá, ktoré zaručujú, že sa so spotrebiteľmi zaobchádza spravodlivo, výrobky spĺňajú prijateľné normy a že sa uplatňuje právo na nápravu v prípade problémov.

 • Právne predpisy na ochranu spotrebiteľa

  Pravidlá EÚ týkajúce sa spotrebiteľských zmlúv a marketingu, nekalých obchodných praktík, balíkov cestovných služieb a služieb časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení a presadzovania práv spotrebiteľov.

 • Riešenie spotrebiteľských sporov

  EÚ pomáha spotrebiteľom, ktorí čelia problémom s výrobkom alebo službou, pri podaní veci na súd alebo riešení problému mimosúdnou cestou.

 • Medzinárodná spolupráca v oblasti bezpečnosti výrobkov

  EÚ úzko spolupracuje s ostatnými krajinami s cieľom vymieňať si informácie o nebezpečných výrobkoch, koordinovať opatrenia v oblasti tvorby noriem a šíriť povedomie o požiadavkách na bezpečnosť výrobkov.

 • Bezpečnosť výrobkov

  Pravidlá na zaistenie bezpečnosti výrobkov v EÚ, vyhľadávanie nebezpečných výrobkov.

 • Ochrana spotrebiteľa v oblasti finančných služieb

  Práva v oblasti spotrebiteľských úverov vrátane práva na informácie, zmenu názoru a predčasné splatenie, ako aj formulár informácií o spotrebiteľskom úvere.

 • Obehové hospodárstvo

  Nová stratégia obehového hospodárstva, ktorá sa zameriava na celý rad odvetví, zvýši konkurencieschopnosť nášho hospodárstva a prispeje k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov.

 • Zásobovanie energiou: všeobecné informácie

  Práva spotrebiteľov v oblasti energetiky, požiadavky na účty za energie, vzorové účty za energie, Občianske energetické fórum a Európska poradná skupina spotrebiteľov (ECCG).

 • Emisie z dopravy

  Politiky a právne predpisy EÚ pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov z dopravy, napríklad stanovením emisných limitov pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá.