Politiky

 • Emisie z dopravy

  Politiky a právne predpisy EÚ pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov z dopravy, napríklad stanovením emisných limitov pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá.

 • Obehové hospodárstvo

  Nová stratégia obehového hospodárstva, ktorá sa zameriava na celý rad odvetví, zvýši konkurencieschopnosť nášho hospodárstva a prispeje k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov.

 • Ochrana spotrebiteľa

  EÚ zaviedla pravidlá, ktoré zaručujú, že sa so spotrebiteľmi zaobchádza spravodlivo, výrobky spĺňajú prijateľné normy a že sa uplatňuje právo na nápravu v prípade problémov.

 • Riešenie spotrebiteľských sporov

  EÚ pomáha spotrebiteľom, ktorí čelia problémom s výrobkom alebo službou, pri podaní veci na súd alebo riešení problému mimosúdnou cestou.

 • Medzinárodná spolupráca v oblasti bezpečnosti výrobkov

  EÚ úzko spolupracuje s ostatnými krajinami s cieľom vymieňať si informácie o nebezpečných výrobkoch, koordinovať opatrenia v oblasti tvorby noriem a šíriť povedomie o požiadavkách na bezpečnosť výrobkov.

 • Product Safety

  Rules on ensuring product safety in the EU, search for dangerous products.

 • Consumer protection in financial services

  Consumer credit rights, including the right to information, to change your mind and to pay back ahead of time, and the consumer credit information form.

 • Energy supply: policy information

  Consumer energy rights, energy bill requirements, sample bills and information on the Citizens' Energy Forum and the ECCG.