Περιεχόμενα σελίδας

Πολιτικές

 • Εκπομπές που οφείλονται στις μεταφορές

  Οι πολιτικές και η νομοθεσία της ΕΕ συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα των μεταφορών, για παράδειγμα με τον καθορισμό ορίων εκπομπών για τα αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά.

 • Κυκλική οικονομία

  Μια νέα στρατηγική για την κυκλική οικονομία αναμένεται να μετατρέψει την Ευρώπη σε μια οικονομία πιο ανταγωνιστική και με αποδοτικότερη χρήση των πόρων, σε μια σειρά οικονομικών τομέων.

 • Προστασία των καταναλωτών

  Η ΕΕ έχει θεσπίσει κανόνες που εξασφαλίζουν στους καταναλωτές δίκαιη μεταχείριση, προϊόντα που πληρούν αποδεκτά πρότυπα, καθώς και το δικαίωμα προσφυγής σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα.

 • Επίλυση διαφορών

  Η ΕΕ στηρίζει τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, μέσω της άσκησης προσφυγής σε δικαστήριο ή της εξωδικαστικής επίλυσης του προβλήματος.

 • Διεθνής συνεργασία για την ασφάλεια των προϊόντων

  Η ΕΕ συνεργάζεται στενά με άλλες χώρες με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για μη ασφαλή προϊόντα, τον συντονισμό του έργου τυποποίησης και την εξασφάλιση ότι οι κατασκευαστές παγκοσμίως γνωρίζουν τις απαιτήσεις ασφάλειας των προϊόντων.

 • Product Safety

  Rules on ensuring product safety in the EU, search for dangerous products.

 • Consumer protection in financial services

  Consumer credit rights, including the right to information, to change your mind and to pay back ahead of time, and the consumer credit information form.

 • Energy supply: policy information

  Consumer energy rights, energy bill requirements, sample bills and information on the Citizens' Energy Forum and the ECCG.