Περιεχόμενα σελίδας

Πολιτικές

 • Προστασία των καταναλωτών

  Η ΕΕ έχει θεσπίσει κανόνες που εξασφαλίζουν στους καταναλωτές δίκαιη μεταχείριση, προϊόντα που πληρούν αποδεκτά πρότυπα, καθώς και το δικαίωμα προσφυγής σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα.

 • Νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών

  Κανόνες της ΕΕ για τις συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές, την εμπορία, τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τις υπηρεσίες οργανωμένων ταξιδιών και χρονομεριστικής μίσθωσης και την επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

 • Επίλυση διαφορών

  Η ΕΕ στηρίζει τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, μέσω της άσκησης προσφυγής σε δικαστήριο ή της εξωδικαστικής επίλυσης του προβλήματος.

 • Διεθνής συνεργασία για την ασφάλεια των προϊόντων

  Η ΕΕ συνεργάζεται στενά με άλλες χώρες με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για μη ασφαλή προϊόντα, τον συντονισμό του έργου τυποποίησης και την εξασφάλιση ότι οι κατασκευαστές παγκοσμίως γνωρίζουν τις απαιτήσεις ασφάλειας των προϊόντων.

 • Ασφάλεια των προϊόντων

  Κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων στην ΕΕ, αναζήτηση επικίνδυνων προϊόντων.

 • Προστασία των καταναλωτών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

  Δικαιώματα των καταναλωτών όσον αφορά την καταναλωτική πίστη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην πληροφόρηση, στην αλλαγή γνώμης και στην πρόωρη αποπληρωμή, και έντυπο πληροφοριών καταναλωτικής πίστης.

 • Κυκλική οικονομία

  Μια νέα στρατηγική για την κυκλική οικονομία αναμένεται να μετατρέψει την Ευρώπη σε μια οικονομία πιο ανταγωνιστική και με αποδοτικότερη χρήση των πόρων, σε μια σειρά οικονομικών τομέων.

 • Παροχή ενέργειας: πληροφορίες πολιτικής

  Δικαιώματα των καταναλωτών στον τομέα της ενέργειας, απαιτήσεις για τους λογαριασμούς ενέργειας, υποδείγματα λογαριασμών ενέργειας, ενεργειακό φόρουμ πολιτών και ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα καταναλωτών (ECCG).

 • Εκπομπές που οφείλονται στις μεταφορές

  Οι πολιτικές και η νομοθεσία της ΕΕ συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα των μεταφορών, για παράδειγμα με τον καθορισμό ορίων εκπομπών για τα αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά.