Το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 13 Νοεμβρίου 2020 το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές, ένα επικαιροποιημένο συνολικό στρατηγικό πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τους καταναλωτές. Στόχος του θεματολογίου αυτού είναι να προετοιμάσει καλύτερα την ΕΕ ώστε να:

  • αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις για τα δικαιώματα των καταναλωτών και τις ευκαιρίες ενδυνάμωσής τους που προκύπτουν από την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, την πανδημία του κορονοϊού και τα σχέδια ανάκαμψης μετά την κρίση COVID-19
  • προστατεύει αποτελεσματικότερα τους ευάλωτους καταναλωτές στη νέα οικονομική πραγματικότητα της κρίσης COVID-19 και των πιθανών συνεπειών της
  • ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της αποτελεσματικής επιβολής της νομοθεσίας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Για να στηρίξει την παρούσα πρωτοβουλία, η Επιτροπή διεξήγαγε ανοικτή δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο ΕΕ το διάστημα Ιουνίου-Οκτωβρίου 2020. Από τη δημόσια διαβούλευση προέκυψαν πολύτιμες πληροφορίες για την κατάρτιση του νέου θεματολογίου για τους καταναλωτές, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Νοεμβρίου 2020, και τα αποτελέσματά της είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο της συνοπτικής έκθεσης.

Το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές.

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 476.9 KB