Innehåll

Riktlinjer

 • Greenhouse gas emission reduction

  EU har som mål att successivt minska sina utsläpp av växthusgaser fram till 2050.

 • Utsläppshandel

  EU:s system för handel med utsläppsrätter bidrar till att minska växthusgasutsläppen från kraftverk, industrianläggningar och flyg i EU.

 • Internationellt klimatarbete

  EU stöder FN:s insatser för ett nytt klimatavtal och ger stora belopp till de utvecklingsländer som drabbas av klimatförändringen.

 • Klimatanpassning

  EU hjälper länder och regioner att hantera och anpassa sig till nuvarande och framtida effekter av klimatförändringarna.

 • Utsläpp från transporter

  EU:s politik och lagstiftning ska minska utsläppen av växthusgaser från transporter, t.ex. genom att fastställa utsläppsgränser för personbilar och lätta lastbilar.

 • Utsläpp från jord- och skogsbruk

  Skogar och jordbruksmark spelar en viktig roll för klimatförändringen både i EU och internationellt.

 • Koldioxidsnål teknik

  EU främjar utvecklingen av koldioxidsnål teknik och ser till att tekniken används på ett säkert sätt och att riskerna hanteras på rätt sätt.

 • Fluorerade växthusgaser

  EU-lagstiftningen ska minska EU:s utsläpp av fluorerade växthusgaser med två tredjedelar fram till 2030 jämfört med 2014 års nivåer.

 • Ozonskiktet

  Tack vare EU:s lagstiftning har ozonnedbrytande ämnen fasats ut och ersatts med klimatvänliga alternativ.

 • Energieffektivitet

  EU:s regler för byggnader, industrier, konsumentprodukter och transporter hjälper oss att nå målen för energieffektivitet och ställa om till ett koldioxidsnålt samhälle.

 • Förnybar energi

  EU samordnar arbetet med att nå nationella mål enligt direktivet om förnybar energi och främjar alternativa energikällor inom transportsektorn.