Obsah

Politiky

 • Zníženie emisií skleníkových plynov

  Európska únia si sama stanovila ciele pre postupné zníženie emisií skleníkových plynov až do roku 2050.

 • Obchodovanie s emisiami

  Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) pomáha znižovať emisie skleníkových plynov z elektrární, priemyselných zariadení a letov v rámci EÚ.

 • Medzinárodná politika v oblasti klímy

  EÚ podporuje úsilie OSN o dosiahnutie novej dohody o klíme a poskytuje značné finančné prostriedky rozvojovým krajinám, ktoré čelia dôsledkom zmeny klímy.

 • Prispôsobenie sa zmenám klímy

  EÚ podporuje činnosť zameranú na pomoc krajinám a regiónom pri riešení súčasných a budúcich vplyvov zmeny klímy.

 • Emisie z dopravy

  Politiky a právne predpisy EÚ pomáhajú znižovať emisie skleníkových plynov z dopravy, napríklad stanovením emisných limitov pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá.

 • Lesy, poľnohospodárstvo a emisie

  Lesy a poľnohospodárska pôda zohrávajú na európskej a globálnej úrovni dôležitú úlohu v procese zmeny klímy.

 • Nízkouhlíkové technológie

  EÚ podporuje rozvoj nízkouhlíkových technológií a zaisťuje ich bezpečné používanie a správne riadenie rizík.

 • Fluórované skleníkové plyny

  Vďaka právnym predpisom EÚ sa do roku 2030 znížia emisie fluórovaných skleníkových plynov o dve tretiny v porovnaní s úrovňami v roku 2014.

 • Ozónová vrstva

  Podľa právnych predpisov EÚ sa látky poškodzujúce ozónovú vrstvu postupne prestali používať a nahradili ich alternatívne látky šetrné ku klíme.

 • Energetická účinnosť

  Pravidlá EÚ pre budovy, priemysel, spotrebný tovar a dopravu pomáhajú EÚ pri dosahovaní cieľov v oblasti energetickej účinnosti a prechode na nízkouhlíkovú spoločnosť.

 • Energia z obnoviteľných zdrojov

  EÚ koordinuje úsilie zamerané na dosiahnutie národných cieľov v súlade so smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie. Takisto podporuje využívanie alternatívnych zdrojov energie v doprave.