Lapas saturs

Politikas jomas

 • Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana

  ES ir pati sev izvirzījusi mērķus pakāpeniski līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas.

 • Emisijas kvotu tirdzniecība

  Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ETS) palīdz Eiropas Savienībā samazināt spēkstaciju, rūpnīcu un lidmašīnu radīto siltumnīcefekta gāzu izmešu daudzumu.

 • Starptautiski pasākumi klimata aizsardzības jomā

  ES atbalsta ANO centienus noslēgt jaunu līgumu par klimata aizsardzību un sniedz ievērojamu finansējumu jaunattīstības valstīm, kuras cieš no klimata pārmaiņu sekām.

 • Pielāgošanās klimata pārmaiņām

  ES palīdz valstīm un reģioniem risināt pašreizējās un nākotnē gaidāmās problēmas, ko izraisa klimata pārmaiņas.

 • Transporta emisijas

  ES politika un regulējums palīdz samazināt satiksmes līdzekļu radīto siltumnīcefekta gāzu daudzumu. Piemēram, ir noteikti izmešu ierobežojumi vieglajiem pasažieru automobiļiem un furgoniem.

 • Mežsaimniecībā un lauksaimniecībā radušās emisijas

  Gan ES, gan visā pasaulē mežiem un lauksaimniecības zemei ir svarīga loma klimata pārmaiņu mazināšanā.

 • Mazoglekļa tehnoloģija

  ES veicina mazoglekļa tehnoloģijas attīstību un gādā, lai tā tiktu izmantota droši un lai risks tiktu pienācīgi ņemts vērā.

 • Fluorētas siltumnīcefekta gāzes

  ES tiesību aktos ir noteikts, ka Eiropas Savienībā līdz 2030. gadam fluorētu siltumnīcefekta gāzu emisijas ir jāsamazina par divām trešdaļām salīdzinājumā ar 2014. gadu.

 • Ozona slānis

  ES tiesību aktos noteikts, ka no ozona slāni noārdošām vielām ir jāatsakās un tās jāaizstāj ar klimatam nekaitīgām alternatīvām.

 • Energoefektivitāte

  ES noteikumi par ēkām, rūpniecību, patēriņa produktiem un transportu palīdz ES izpildīt savus energoefektivitātes mērķus un nodrošināt pāreju uz mazoglekļa sabiedrību.

 • Atjaunojamā enerģija

  ES koordinē darbu, ko dalībvalstis veic, lai sasniegtu Atjaunojamo energoresursu direktīvā izvirzītos mērķus. Tā arī veicina alternatīvas enerģijas izmantošanu transporta nozarē.