Puslapio turinys

Politikos sritys

 • Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas

  ES nusistatė tikslus laipsniškai mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2050 m.

 • Apyvartinių taršos leidimų prekyba

  ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS) padeda mažinti ES elektrinių, pramonės įrenginių ir lėktuvų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

 • Tarptautiniai klimato srities veiksmai

  ES remia JT pastangas, susijusias su nauju klimato kaitos susitarimu, ir teikia didelį finansavimą besivystančioms šalims, kurioms kyla klimato kaitos poveikio problema.

 • Prisitaikymas prie klimato kaitos

  ES remia veiksmus, kuriais šalims ir regionams siekiama padėti prisitaikyti prie esamo ir būsimo klimato kaitos poveikio.

 • Transporto išmetami teršalai

  ES politika ir teisės aktais padedama mažinti transporto išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, pvz., automobiliams ir furgonams nustatytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės.

 • Išmetamieji teršalai miškininkystės ir žemės ūkio sektoriuose

  Miškai ir žemės ūkio paskirties žemė atlieka svarbų vaidmenį švelninant klimato kaitą ES ir pasauliniu lygiu.

 • Mažo anglies dioksido kiekio technologijos

  ES skatina kurti mažo anglies dioksido kiekio technologijas ir užtikrina, kad jos būtų diegiamos saugiai ir kad rizika būtų tinkamai valdoma.

 • Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos

  Dėl ES teisės aktų ES išmetamų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis iki 2030 m. bus sumažintas dviem trečdaliais, palyginti su 2014 m. išmestu kiekiu.

 • Ozono sluoksnis

  Pagal ES teisės aktus ozono sluoksnį ardančios medžiagos buvo laipsniškai pašalintos iš rinkos ir pakeistos klimatui nekenksmingomis alternatyvomis.

 • Energijos vartojimo efektyvumas

  Pastatus, pramonę, vartojimo prekes ir transportą reglamentuojančios ES taisyklės padeda ES siekti išsikeltų energijos vartojimo efektyvumo tikslų ir pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų visuomenės.

 • Atsinaujinančioji energija

  ES koordinuoja pastangas siekiant nacionalinių tikslų pagal Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą. Ji taip pat skatina alternatyvių energijos išteklių naudojimą transporto srityje.