Lehekülje sisu

Poliitikavaldkonnad

 • Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine

  EL on seadnud eesmärgi aastaks 2050 oma kasvuhoonegaaside heitkoguseid järk-järgult vähendada.

 • Heitkogustega kauplemine

  Heitkogustega kauplemise süsteem aitab ELis vähendada elektrijaamade, tehaste ja lennukite CO2 heitkoguseid.

 • Rahvusvahelised kliimameetmed

  EL toetab ÜRO jõupingutusi uue kliimakokkuleppe saavutamiseks ja toetab märkimisväärselt arengumaid, kes kannatavad kliimamuutuste mõju all.

 • Kliimamuutustega kohanemine

  EL edendab meetmeid, mille eesmärk on aidata riikidel ja piirkondadel toime tulla kliimamuutuste tagajärgedega praegu ja tulevikus.

 • Transpordist pärit heitkogused

  ELi poliitikastrateegiad ja õigusaktid aitavad vähendada maanteetranspordist pärit heitkoguseid. Näiteks sõiduautode ja kaubikute heitkogustele on kehtestatud piirnormid.

 • Metsanduse ja põllumajanduse heitkogused

  Metsad ja põllumajandusmaa on kliimamuutuste seisukohast olulised nii ELi kui ka ülemaailmsel tasandil.

 • Vähese CO<sub>2</sub>-heitega tehnoloogiad

  EL toetab vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogia väljatöötamist ja kontrollib, et neid kasutataks ohutult ning et riskid oleks nõuetekohaselt juhitud.

 • Fluoritud kasvuhoonegaasid

  ELi õigusaktide abil vähendatakse ELi fluoritud kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks 2014. aasta tasemega võrreldes kahe kolmandiku võrra.

 • Osoonikiht

  ELi õigusaktidega on osoonikihti kahandavate ainete kasutamine järk-järgult lõpetatud ja asendatud kliimasäästlike alternatiividega.

 • Energiatõhusus

  ELi eeskirjad hoonete, tööstuse, tarbekaupade ja transpordi kohta aitavad Euroopa Liidul täita energiatõhususe eesmärke ning liikuda vähese süsinikdioksiidiheitega ühiskonna loomise suunas.

 • Taastuvenergia

  EL koordineerib kooskõlas taastuvenergia direktiiviga riiklike eesmärkide saavutamiseks tehtavat tööd. Peale selle toetab EL alternatiivsete energiaallikate kasutamist transpordis.