Sidens indhold

Politikker

 • Reduktion af drivhusgasemissionerne

  EU har sat sig mål for en gradvis reduktion af drivhusgasemissionerne frem mod 2050.

 • Emissionshandel

  EU's emissionshandelssystem (ETS) hjælper med at reducere drivhusgasemissioner fra kraftværker, industrianlæg og flyvninger i EU.

 • Den internationale klimaindsats

  EU støtter FN's bestræbelser på at få en ny klimaaftale og yder væsentlig støtte til de udviklingslande, som berøres af konsekvenserne af klimaforandringerne.

 • Tilpasning til klimaforandringerne

  EU fremmer foranstaltninger for at hjælpe lande og regioner med at håndtere nuværende og fremtidige virkninger af klimaforandringerne.

 • Transportemissioner

  EU's politikker og lovgivning bidrager til at reducere drivhusgasemissionerne fra transport, bl.a. ved at fastsætte emissionsgrænser for biler og varevogne.

 • Emissioner fra skovbrug og landbrug

  Skove og landbrugsjord spiller en vigtig rolle for klimaforandringerne i EU og på globalt plan.

 • Lavemissionsteknologier

  EU fremmer udviklingen af lavemissionsteknologier og sørger for, at de udrulles på en sikker måde, og at der er en god risikostyring.

 • Fluorholdige drivhusgasser

  EU-lovgivningen vil inden 2030 reducere EU's emissioner af fluorholdige drivhusgasser med to tredjedele i forhold til 2014-niveauet.

 • Ozonlaget

  Takket være EU-lovgivningen er ozonlagsnedbrydende stoffer blevet udfaset og erstattet af klimavenlige alternativer.

 • Energieffektivitet

  EU-regler om bygninger, industri, forbrugerprodukter og transport hjælper EU med at nå sine mål for energieffektivitet og blive et lavemissionssamfund.

 • Vedvarende energi

  EU koordinerer arbejdet på at nå nationale mål i overensstemmelse med direktivet om vedvarende energi. EU fremmer også anvendelse af alternativ energi inden for transport.