Съдържание

Политики

 • Намаляване на емисиите на парникови газове

  ЕС си е поставил цели за постепенно намаляване на емисиите си на парникови газове до 2050 г.

 • Търговия с емисии на парникови газове

  Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) допринася за намаляване на емисиите на парникови газове от електроцентралите, промишлените предприятия и полетите в рамките на ЕС.

 • Международни действия в областта на климата

  ЕС подкрепя усилията на ООН за постигане на ново споразумение за климата и предоставя значително финансиране на развиващите се страни, сблъскващи се с последиците от изменението на климата.

 • Адаптиране към изменението на климата

  ЕС подпомага държавите и регионите да се справят с настоящите и бъдещите последствия от изменението на климата.

 • Емисии от транспорта

  Политиките и законодателството на ЕС допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове от транспорта, например чрез въвеждането на норми за допустимите емисии от леките автомобили и вановете.

 • Емисии от селското и горското стопанство

  Горите и земеделските земи играят важна роля по отношение на изменението на климата на европейско и световно равнище.

 • Нисковъглеродни технологии

  ЕС насърчава разработването на нисковъглеродни технологии и се грижи за това те да се използват по сигурен начин и рисковете да се управляват правилно.

 • Флуорсъдържащи парникови газове

  Законодателството на ЕС ще доведе до намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове с две трети до 2030 г. в сравнение с нивата от 2014 г.

 • Озонов слой

  Съгласно законодателството на ЕС озоноразрушаващите вещества постепенно бяха изведени от експлоатация и заменени с благоприятни за климата алтернативи.

 • Енергийна ефективност

  Правилата на ЕС за сградите, промишлеността, потребителските стоки и транспорта му помагат да постигне своите цели в областта на енергийната ефективност и да премине към общество с ниски въглеродни емисии.

 • Енергия от възобновяеми източници

  ЕС координира работата за постигане на националните цели в съответствие с Директивата за енергията от възобновяеми източници. Той също така насърчава използването на алтернативна енергия в транспорта.