Περιεχόμενα σελίδας

Πολιτικές

 • Ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και καινοτομία

  Στόχος είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με παράλληλη προστασία των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 • Επιχειρηματικό πνεύμα και μικρές επιχειρήσεις

  Η ΕΕ διαμορφώνει ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ.

 • Διαστημική τεχνολογία

  Η ΕΕ καταρτίζει προγράμματα που βασίζονται σε δορυφόρους, όπως το Galileo, προκειμένου να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή διαστημική ανεξαρτησία και να ενθαρρύνει την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

 • Κυκλική οικονομία

  Μια νέα στρατηγική για την κυκλική οικονομία αναμένεται να μετατρέψει την Ευρώπη σε μια οικονομία πιο ανταγωνιστική και με αποδοτικότερη χρήση των πόρων, σε μια σειρά οικονομικών τομέων.

 • Τομέας της ασφάλειας

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει χρηματοδότηση και εργάζεται για την εναρμόνιση των διαδικασιών πιστοποίησης στον τομέα των τεχνολογιών ασφαλείας.

 • Ευρωπαϊκή αγορά διαστημικών δεδομένων

  Το πρόγραμμα Copernicus παρέχει στοιχεία για το περιβάλλον της γης, καθώς και για καταστάσεις κρίσεων και έκτακτης ανάγκης, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε πληροφορίες με προστιθέμενη αξία.