Περιεχόμενα σελίδας

Πολιτικές

 • Ένωση Κεφαλαιαγορών

  Η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα συμβάλει στη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης αγοράς κεφαλαίων στην ΕΕ, και ενός πιο διαφοροποιημένου χρηματοπιστωτικού συστήματος, «ξεκλειδώνοντας» κεφάλαια απ' όλη την Ευρώπη.

 • Τραπεζική ένωση

  Η ΕΚΤ είναι η κεντρική αρχή εποπτείας των τραπεζών στην Ευρωζώνη. Ο νέος μηχανισμός θα διασφαλίσει την ομαλή εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών χωρίς δημόσιο χρήμα.

 • Κοινοί κανόνες για τις τράπεζες

  Οι κανόνες για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην ΕΕ ορίζουν κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες, βελτιώνουν την προστασία των καταθετών και ρυθμίζουν θέματα χρεοκοπίας τραπεζών.

 • Λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τη βελτίωση της λειτουργίας της για τους καταναλωτές και τους ιδιώτες επενδυτές.

 • Χρηματοπιστωτικά μέσα

  Καλύτερη διακυβέρνηση των χρηματοπιστωτικών μέσων, των συναλλαγών σε κινητές αξίες και των ταμείων επενδύσεων, και νομοθεσία για την αντιμετώπιση της υπερβολικής αστάθειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

 • Ασφάλειες και συντάξεις

  Η ΕΕ έχει θεσπίσει νέους εναρμονισμένους κανόνες για την αποτροπή των κινδύνων και για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη μιας ενιαίας αγοράς για τις ασφάλειες και τις συντάξεις.

 • Auditing of companies' financial statements

  EU rules in this area aim to strengthen the quality of statutory audit, restoring the confidence of investors in audited financial statements.

 • Company reporting

  Companies operating in the EU should disclose certain information about their finances and how they operate in reports for transparency purposes.

 • Sustainable finance

  The Commission wants to boost the role of finance in achieving a greener and more sustainable economy.

 • Digital finance

  New financial technologies (FinTech) can facilitate access to financial services and improve the efficiency of the financial system.

 • EU sanctions (restrictive measures)

  The EU intervenes when necessary to prevent conflict or respond to emerging or actual crises.

 • Anti-money laundering and countering the financing of terrorism

  Fighting money laundering and terrorist financing contributes to global security, integrity of the financial system and sustainable growth.

 • Στήριξη των μεταρρυθμίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα

  Η Επιτροπή παρέχει τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη της ΕΕ σε ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα.