Obsah

Politiky

 • Poľnohospodárstvo a životné prostredie

  EÚ využíva celý rad politík na riešenie problémov, ktorým čelí poľnohospodárstvo, ako sú zmena klímy, strata biodiverzity a výzvy týkajúce sa prírodných zdrojov.

 • Priama podpora a transparentnosť

  Na základe systému priamych platieb v rámci SPP sa poskytuje podpora príjmov poľnohospodárskych podnikov pri súčasnom dodržiavaní širokého spektra pravidiel EÚ vrátane nových požiadaviek ekologizácie.

 • Rozvoj vidieka

  Programy rozvoja vidieka EÚ pomáhajú občanom a podnikom vo vidieckych oblastiach riešiť hospodárske, environmentálne a sociálne výzvy a využívať nové príležitosti.

 • Ekologické poľnohospodárstvo

  Právne predpisy EÚ zabezpečujú, že výraz „ekologické“ znamená to isté pre spotrebiteľov aj výrobcov. Nariadenia platné pre celú EÚ sa vzťahujú na celý dodávateľský reťazec v oblasti ekologického poľnohospodárstva.

 • Kvalita poľnohospodárskych výrobkov

  Právne požiadavky zaručujú štandardy kvality všetkých európskych výrobkov. Systémy kvality EÚ (CHOP/CHZO) označujú pôvodné výrobky vyrábané podľa tradičných špecifikácií.

 • Obchod a propagácia

  V potravinárskom odvetví EÚ sa podarilo zvýšiť vývoz na základe obchodných dohôd EÚ a posilnených propagačných činností na trhoch mimo EÚ.

 • Lesné hospodárstvo

  Finančné prostriedky EÚ na rozvoj vidieka podporujú udržateľné obhospodarovanie lesov v krajinách EÚ, zlepšujú konkurencieschopnosť a vytvárajú nové pracovné miesta.

 • Poľnohospodárske trhy a analýza

  Pri zvyšovaní trhovej orientácie poľnohospodárstva sú transparentnosť a analýza trhu potrebné na predvídanie trendov, pričom naďalej zostávajú k dispozícii niektoré politické nástroje.