За ИТП

Инструментът за техническа подкрепа (ИТП) е програма на ЕС, в рамките на която на страните от Съюза се предоставя съобразен с нуждите им технически експертен опит за изготвяне и изпълнение на реформи. Подкрепата зависи от търсенето и не изисква съфинансиране от държавите от ЕС. ИТП е важен стълб на инициативата на ЕС да помогне на страните членки да смекчат икономическите и социалните последици от кризата, породена от пандемията от COVID-19.

Интелигентните, устойчиви и социално отговорни реформи помагат за укрепване на устойчивостта на нашите икономики и общества. ИТП предоставя на страните от ЕС уникална услуга, която им помага да се справят със свързаните с реформите предизвикателства. Подкрепата може да бъде под формата на стратегически и правни съвети, проучвания, обучения и посещения на експерти в страните. Тя може да обхваща всяка фаза на процеса на реформи — от подготовката и планирането до разработването и прилагането.

Предоставя се техническа подкрепа в широк кръг области на политиката, включително, но не само, действия в областта на климата, цифров преход и здраве. Страните членки също така искат подкрепа за изготвяне, изменение и преразглеждане на своите национални планове за възстановяване и устойчивост в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Като предоставя помощ на място за преодоляване на свързаните с реформите предизвикателства, ИТП помага на страните от ЕС да се възстановят от социалните и икономическите последици от пандемията от COVID-19, да подобрят качеството на публичните услуги и да подсилят устойчивия и приобщаващ икономически растеж. ИТП е наследник на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР, 2017-2020 г.) и се основава на нейния опит в областта на изграждането на капацитет в държавите от ЕС. ППСР се координира от Генерална дирекция Подкрепа на структурните реформи „Подкрепа на структурните реформи“ на Европейската комисия.

Подкрепата за реформите по линия на ИТП

 • започва с подаване на заявление за подкрепа от държава от ЕС

 • е съобразена с конкретните нужди на съответната държава

 • предоставя уникално съчетание на експертен опит (от страна на Европейската комисия, националните администрации на държавите от ЕС, международни организации и/или частния сектор)

 • укрепва капацитета на държавите от ЕС да извършват реформи

 • не изисква съфинансиране

Бюджет

864  млн. евро за периода 2021-2027 г. (по текущи цени)

Видове подкрепа

Държавите от ЕС могат да поискат техническа подкрепа в рамките на ИТП за:

 • изпълнение на реформи, водещи до повишаване на устойчивостта, в контекста на икономическото управление на ЕС (например реформи, свързани със специфичните за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър и с прилагането на правото на ЕС)
 • изготвяне, изменение, изпълнение и преразглеждане на националните планове за възстановяване и устойчивост в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост
 • изпълнение на програми за икономически корекции
 • изпълнение на реформи, предприети по тяхна собствена инициатива

Как става това на практика?

Държава от ЕС, която иска да получава техническа подкрепа, подава заявление до Комисията чрез националния координиращ орган. Крайният срок за подаване на заявленията е 31 октомври.

Комисията анализира получените заявления и влиза в диалог с националните координиращи органи, за да бъдат преценени конкретните нужди на държавата и възможностите за подкрепа на планирането и изпълнението на реформи.

Подкрепата може да се оказва директно чрез вътрешен експертен опит на Комисията или чрез други доставчици на техническа помощ:

 • специалисти от националните администрации на държавите от ЕС (TAIEX)
 • международни организации
 • частни компании и консултантски фирми
 • отделни експерти от частния сектор

TAIEX-TSI Peer 2 Peer е инструмент, управляван съвместно с ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ за изпълнение на тази част от ИТП, за която отговаря Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“. Инструментът дава възможност на специалисти от националните администрации да обменят опит чрез експертни мисии, проучвателни посещения и семинари. Инструментът е достъпен само за проекти, избрани в рамките на ИТП.

Обхванати области на реформи

Чрез ИТП на страните от ЕС се предоставя техническа подкрепа в широк кръг области на политиката. Те включват:

 • Преход към зелена икономика (включително действия в областта на климата, кръгова икономика и енергиен преход)
 • Здраве и дългосрочни грижи
 • Умения, образование и обучение
 • Управление и публична администрация
 • Конкурентоспособност
 • Финансов сектор и достъп до финансиране
 • Управление на приходите и управление на публичните финанси
 • Пазар на труда и социална закрила

Проект на фокус

Европейската комисия редовно избира един проект за „проект на фокус“. Тези проекти са от различни области на политиката и в различни държави. Те се избират въз основа на ефективно изпълнение, обещаващи резултати на място и потенциал за възпроизвеждане в ЕС. По този начин Комисията се стреми да насърчава добри практики.

Този път представяме скорошен проект, в рамките на който Европейската комисия помогна на Агенцията за търговия и инвестиции на Фландрия (FIT) да се превърне в организация, подготвена за използване на изкуствен интелект, която владее съвременните технологии, модернизира услугите си за предприятията и повишава своята ефективност, като използва съвременни технологии. В резултат на проекта FIT започна амбициозно изпълнение на препоръките. Като се има предвид повишеното значение на цифровизацията за възстановяването, този проект е пример, който може да бъде източник на вдъхновение за други страни от ЕС.

Моля, вижте видеоматериала по-долу, за да научите повече за проекта.

Новината за този проект е достъпна тук.

Примери за проекти

Досега са подкрепени над 1000 проекта за реформи в 27 страни от ЕС. Те включват:

 • подобряване на оперативния капацитет и ефективността на публичните администрации
 • модернизиране на управлението на публичните финанси
 • реформиране на данъчните администрации
 • развитие на цифровата икономика
 • постигане на целите в областта на климата и енергетиката
 • привличане на преки чуждестранни инвестиции
 • реформиране на образователните системи
 • подобряване на възможностите за финансиране в рамките на инициативата за съюз на капиталовите пазари
 • повишаване на ефективността при справянето с въпроси, свързани с необслужвани кредити

Примери за подкрепа на реформи

За контакти

Основно лице за контакт за държавите от ЕС:

Judit.ROZSA@ec.europa.eu

За повече информация относно ИТП:

Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“: REFORM-TSI@ec.europa.eu

Организации, администриращи средства от ЕС при непряко управление:

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

Документи

СвалиPDF - 1.7 MB
СвалиPDF - 3 MB
СвалиPDF - 1.4 MB
СвалиPDF - 2 MB
СвалиPDF - 1.9 MB
СвалиPDF - 2.3 MB
СвалиPDF - 1.9 MB