Generálny sekretariát je jedným z ústredných útvarov Európskej komisie, ktorý zodpovedá za jej hladký a efektívny chod a určuje jej strategické smerovanie.

Podlieha priamo predsedovi Komisie a okrem neho poskytuje svoje služby aj kolégiu komisárov a ostatným útvarom Komisie. Riadi rozhodovací proces kolégia a zabezpečuje, aby boli politické priority Komisie v súlade s politikami EÚ. Po dohode s predsedom Generálny sekretariát poskytuje podporu podpredsedom pri plnení ich úloh.

Generálny sekretariát predovšetkým:

  • prispieva k vymedzeniu strategických cieľov a priorít Komisie a formuje prierezové politiky,
  • koordinuje, poskytuje pomoc a poradenstvo a rozhoduje sporné situácie s cieľom zabezpečiť súlad, kvalitu a uplatňovanie politík, právnych predpisov a činností v celom zábere oblastí politiky a útvarov Komisie,
  • koordinuje plánovanie a programovanie iniciatív Komisie,
  • zabezpečuje hladký priebeh rozhodovacieho procesu a zameriava sa na racionalizáciu postupov a podporných nástrojov IT v rámci vývoja smerom k efektívnej a modernej e-Komisii,
  • pôsobí ako styčný bod Komisie s ostatnými európskymi inštitúciami, národnými parlamentmi, mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektmi,
  • podporuje inštitucionálne právomoci Komisie a rozvoj modernej, transparentnej a zodpovednej európskej administratívy, ktorá slúži občanom a funguje na základe najvyšších štandardov etiky a integrity.