Sekretariat Generalny jest jedną ze służb centralnych Komisji Europejskiej, odpowiedzialną za jej prawidłowe i sprawne funkcjonowanie oraz nadawanie strategicznego kierunku jej działalności.

Jest on służbą podlegającą przewodniczącemu Komisji i wspierającą działalność przewodniczącego, kolegium i dyrekcji generalnych Komisji. Sekretariat kieruje kolegialnym procesem podejmowania decyzji i zapewnia zgodność polityki UE w poszczególnych dziedzinach z priorytetami politycznymi Komisji. W porozumieniu z przewodniczącym Sekretariat Generalny wspiera wiceprzewodniczących w wykonywaniu ich zadań.

Sekretariat Generalny:

  • uczestniczy w określaniu celów strategicznych i priorytetów Komisji oraz kształtuje działania interdyscyplinarne,
  • koordynuje, pomaga, doradza i rozstrzyga − aby zapewnić spójność, jakość i realizację polityki, przepisów oraz działań, w których uczestniczą różne dyrekcje generalne Komisji,
  • koordynuje planowanie i programowanie inicjatyw Komisji,
  • zapewnia sprawne funkcjonowanie procesu decyzyjnego oraz dąży do optymalizacji procedur i narzędzi informatycznych w ramach ewolucji w kierunku skutecznego i nowoczesnego funkcjonowania inicjatywy „e-Komisja",
  • działa jako łącznik z pozostałymi instytucjami UE, parlamentami krajowymi oraz organizacjami i podmiotami pozarządowymi,
  • wspiera instytucjonalne kompetencje Komisji i rozwój nowoczesnej, przejrzystej i odpowiedzialnej administracji europejskiej, która uwzględnia potrzeby obywateli i działa zgodnie z najwyższymi standardami etyki i uczciwości.