Het secretariaat-generaal (SG) vervult een spilfunctie binnen de Europese Commissie en zorgt ervoor dat zij soepel en doeltreffend kan functioneren.

Het SG valt onder de Commissievoorzitter en staat ten dienste van de voorzitter, het college van commissarissen en de diverse afdelingen van de Commissie. Het SG begeleidt het besluitvormingsproces en zorgt ervoor dat het EU-beleid wordt afgestemd op de beleidsprioriteiten van de Commissie. In overleg met de voorzitter ondersteunt het SG ook de vicevoorzitters in hun taken.

Het secretariaat-generaal:

  • draagt bij tot het definiëren van de strategische doelstellingen en prioriteiten van de Commissie en vormt horizontaal beleid
  • coördineert, bevordert, adviseert en arbitreert om te zorgen voor samenhang, kwaliteit en doeltreffendheid van het beleid, de wetgeving en de activiteiten van de diverse afdelingen van de Commissie op de verschillende beleidsterreinen
  • coördineert de planning en programmering van de initiatieven van de Commissie
  • zorgt voor het vlotte verloop van de besluitvorming en rationaliseert zowel de procedures als de ondersteunende IT om te komen tot een efficiënte en moderne e-Commissie
  • vervult de rol van spil in het contact met de andere Europese instellingen, nationale parlementen, ngo's en instanties
  • zorgt voor het behoud van de slagvaardigheid van de Commissie als Europese instelling en ontwikkelt deze tot een servicegerichte, transparante, verantwoordelijke instantie die aan de strengste ethische normen en integriteitseisen beantwoordt