Ģenerālsekretariāts ir viens no Eiropas Komisijas centrālajiem dienestiem. Tas rūpējas par to, lai darbs noritētu saskanīgi un efektīvi, un nosaka stratēģiskās ievirzes.

Šis dienests ir pakļauts Komisijas priekšsēdētājam, tas palīdz darbā gan viņam, gan visiem komisāriem un Komisijas dienestiem. Tas vada lēmumu pieņemšanas procesu komisāru kolēģijā un gādā par ES politikas saskaņotību ar Komisijas politiskajām prioritātēm. Ģenerālsekretariāts, ievērojot Komisijas priekšsēdētāja norādījumus, atbalsta priekšsēdētāja vietniekus amata pienākumu izpildē.

Ģenerālsekretariāts veic šādus uzdevumus:

  • palīdz noteikt Komisijas stratēģiskos mērķus un prioritātes un ieskicē starpnozaru politikas virzienus;
  • koordinē, atbalsta, konsultē, izskata un izšķir dažādus jautājumus, lai nodrošinātu politikas, likumdošanas un darbības saskaņotību, kvalitāti un rezultātus visās politikas jomās un Komisijas dienestos;
  • koordinē Komisijas iniciatīvu plānošanu;
  • nodrošina raitu lēmumu pieņemšanas procesu un cenšas racionalizēt procedūras un IT instrumentus, sekmējot virzību uz efektīvu un mūsdienīgu e-Komisiju;
  • Komisijas vārdā sazinās ar citām ES iestādēm, valstu parlamentiem un nevalstiskajām organizācijām;
  • nostiprina Komisijas institucionālo kompetenci un palīdz veidot uz pakalpojumiem vērstu, modernu, caurskatāmu un atbildīgu Eiropas pārvaldi, kas savā darbā ievēro visaugstākos ētikas un integritātes standartus.