Generalinis sekretoriatas yra viena pagrindinių Europos Komisijos tarnybų. Jo užduotis – sudaryti sąlygas Komisijai veikti sklandžiai ir veiksmingai ir nustatyti strateginę kryptį.

Tai Komisijos pirmininko tarnyba, be pirmininko, padedanti ir Komisijos narių kolegijai bei kitoms Komisijos tarnyboms. Ji vadovauja kolegijos sprendimų priėmimo procesui ir užtikrina, kad ES politika derėtų su politiniais Komisijos prioritetais. Su pirmininko sutikimu Generalinis sekretoriatas padeda pirmininko pavaduotojams vykdyti savo pareigas.

Generalinis sekretoriatas:

  • padeda apibrėžti strateginius Komisijos tikslus bei prioritetus ir formuoja horizontaliąją politiką;
  • koordinuoja, pataria, tarpininkauja ir sudaro palankias sąlygas, kad būtų užtikrintas politikos įgyvendinimo ir teisės aktų, taip pat įvairių politikos sričių ir įvairių Komisijos padalinių veiksmų nuoseklumas ir kokybė;
  • koordinuoja Komisijos iniciatyvų planavimą ir jų programų sudarymą;
  • užtikrina sprendimų priėmimo proceso sklandumą ir stengiasi racionalizuoti tiek procedūras, tiek pagalbines IT priemones, kad būtų kuriama veiksminga ir moderni e. Komisija;
  • rūpinasi Komisijos ryšiais su kitomis Europos Sąjungos institucijomis, nacionaliniais parlamentais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir subjektais;
  • stiprina Komisijos institucinius gebėjimus ir padeda formuoti į paslaugas orientuotą, modernią, skaidrią ir atsakingą Europos administraciją, kuri dirba laikydamasi aukščiausių etikos standartų.