Ceann de sheirbhísí lárnacha an Choimisiúin Eorpaigh is ea an Ardrúnaíocht, seirbhís a éascaíonn feidhmiú réidh éifeachtach an Choimisiúin agus a thugann treoir straitéiseach dó.

Is í seirbhís an Uachtaráin í, agus fónann sí don Uachtarán, do Choláiste na gCoimisinéirí agus do sheirbhísí an Choimisiúin. Is í an Ardrúnaíocht a bhainistíonn próiseas cinnteoireachta an Choláiste agus a chinntíonn go bhfuil beartais an Aontais Eorpaigh agus tosaíochtaí polaitiúla an Choimisiúin ar aon dul le chéile. Le comhaontú an Uachtaráin, tugann an Ardrúnaíocht tacaíocht do na Leas-Uachtaráin agus a gcuid cúraimí á ndéanamh acu.

Bíonn an Ardrúnaíocht ag díriú ar an obair seo leanas:

  • cúnamh a thabhairt chun cuspóirí agus tosaíochtaí straitéiseacha an Choimisiúin a leagan amach agus beartais ilfheidhmeacha a mhúnlú;
  • bheith ina comhordaitheoir, comhairleoir, éascaitheoir agus eadránaí chun a chinntiú go bhfuil na beartais, an reachtaíocht agus na hoibríochtaí comhleanúnach agus d'ardcháilíocht, agus go gcuirtear i bhfeidhm iad, i ngach réimse beartais agus i ngach seirbhís agus Ard-Stiúrthóireacht de chuid an Choimisiúin;
  • pleanáil agus cláreagrú ar thionscnaimh an Choimisiúin a chomhordú;
  • dea-fheidhmiú an phróisis cinnteoireachta a chinntiú agus cuíchóiriú a dhéanamh ar nósanna imeachta agus ar uirlisí tacaíochta ríomhaireachta araon, mar chuid den athrú i dtreo Coimisiún ar líne éifeachtach nua-aimseartha;
  • feidhmiú mar phointe teagmhála ag an gCoimisiún leis na hinstitiúidí Eorpacha eile, le parlaimintí náisiúnta agus le heagraíochtaí agus eintitis neamhrialtasacha;
  • inniúlachtaí institiúideacha an Choimisiúin a chothú agus córas riaracháin Eorpach a fhorbairt atá freagrach, trédhearcach, nua-aoiseach agus seirbhísdírithe, córas faoina gcuirtear na caighdeáin eitice agus ionracais is airde i bhfeidhm san obair a dhéantar.