Peasekretariaat on üks Euroopa Komisjoni keskseid talitusi, mis hõlbustab komisjoni sujuvat ja tõhusat toimimist ning annab strateegilisi suuniseid.

See on komisjoni presidendile alluv talitus, mis on presidendi, komisjoni kolleegiumi ja komisjoni talituste teenistuses. Peasekretariaat haldab komisjoni kollegiaalset otsustusprotsessi ja tagab, et ELi poliitikavaldkonnad ning komisjoni poliitilised prioriteedid oleksid omavahel kooskõlas. Peasekretariaat toetab kokkuleppel presidendiga ka asepresidente nende ülesannete täitmisel.

Peasekretariaat:

  • aitab kaasa komisjoni strateegiliste eesmärkide ja prioriteetide kindlaksmääramisele ning kujundab valdkondadevahelist poliitikat;
  • koordineerib, aitab kaasa, annab nõu ja aitab pooltel saavutada kokkulepet, et tagada poliitika, õigusaktide ning tegevuse järjepidevus, kvaliteet ja elluviimine kõikide poliitikavaldkondade ja komisjoni üksuste lõikes;
  • koordineerib komisjoni algatuste planeerimist ja kavandamist;
  • hoolitseb selle eest, et otsustusprotsess oleks sujuv ja et nii menetlused kui ka neid toetavad IT-vahendid oleksid otstarbekad, soodustades arengut hästi toimiva ja kaasaegse e-komisjoni suunas;
  • esindab komisjoni suhetes teiste Euroopa institutsioonide, riikide parlamentide ning valitsusväliste organisatsioonide ja üksustega;
  • edendab komisjoni institutsioonilist pädevust ning teenustele orienteeritud, ajakohase, läbipaistva, vastutustundliku ning ausa ja rangeimaid eetikanorme järgiva Euroopa halduse väljaarendamist.