Generalsekretariatet er en af Europa-Kommissionens centrale afdelinger. Det sikrer, at Kommissionen fungerer gnidningsløst og effektivt, og står for den strategiske ledelse.

Generalsekretariatet er formandens sekretariat. Det betjener formanden, kommissærkollegiet og Kommissionens tjenester. Det styrer kommissærkollegiets beslutningsproces og sikrer, at EU's politikker afstemmes efter Kommissionens politiske prioriteringer. Efter aftale med formanden støtter generalsekretariatet næstformændene i udførelsen af deres hverv.

Generalsekretariatet:

  • bidrager til fastlæggelsen af Kommissionens strategiske mål og prioriteter og de tværgående politikker
  • koordinerer, hjælper, rådgiver og mægler for at sikre sammenhæng, kvalitet og udførelse af politikker, lovgivning og initiativer på tværs af politikområder og Kommissionens forskellige afdelinger
  • koordinerer planlægningen og programmeringen af Kommissionens initiativer
  • sikrer en smidig afvikling af beslutningsprocessen og søger at rationalisere både procedurer og understøttende IT-værktøjer som en del af Kommissionens udvikling hen imod at blive en effektiv og moderne e-Kommission
  • fungerer som Kommissionens kontaktled til de øvrige EU-institutioner, de nationale parlamenter, ngo'er og andre organer
  • styrker Kommissionens institutionelle beføjelser og udviklingen af en serviceorienteret, moderne, åben og ansvarlig europæisk administration, som arbejder efter de højeste etiske normer og integritetsstandarder.