Generální sekretariát (SG) je jedním z hlavních útvarů Evropské komise, který Komisi řídí a zajišťuje její hladké a efektivní fungování.

Tento útvar podléhá přímo předsedovi Komise. Je k dispozici jemu, kolegiu a jiným útvarům Komise. Řídí rozhodovací proces kolegia a zajišťuje sladění politik EU s politickými prioritami Komise. Se souhlasem předsedy Komise je SG nápomocen místopředsedům při plnění jejich funkcí.

Generální sekretariát zejména:

  • přispívá k určování strategických cílů a priorit Komise a utváří průřezové politiky
  • koordinuje, zajišťuje, radí a předkládá věci k rozhodnutí, aby se zajistila koherence, kvalita a provádění politik, právních předpisů a operací napříč politickými oblastmi a útvary Komise
  • koordinuje plánování a programování iniciativ Komise
  • zajišťuje hladký průběh rozhodovacího procesu a usiluje o racionalizaci postupů a podpůrných nástrojů IT v rámci vývoje směrem k účinnému a modernímu programu e-Komise
  • představuje styčný bod mezi Komisí a ostatními orgány EU, národními parlamenty, nevládními organizacemi a dalšími subjekty
  • podporuje institucionální roli Komise a rozvoj moderní, transparentní a odpovědné evropské administrativy, která slouží občanům a funguje podle nejpřísnějších pravidel etiky a integrity.