Генералният секретариат е една от централните служби на Европейската комисия. Той се грижи за нейното гладко и ефективно функциониране и осигурява стратегически насоки.

Генералният секретариат е подчинен на председателя на Комисията и е в служба на председателя, колегиума и отделите на Комисията. Той управлява процеса на вземане на решения от колегиума и осигурява съгласуването на политиките на ЕС с политическите приоритети на Комисията. Съгласувано с председателя, Генералният секретариат подпомага заместник-председателите при изпълнението на техните задължения.

По-конкретно, Генералният секретариат:

  • допринася за определянето на стратегическите цели и приоритети на Комисията и разработва хоризонтални политики;
  • координира, подпомага, съветва и решава спорове с цел осигуряване на съгласуваност, качество и изпълнение на политиките, законодателството и дейностите в различните области на политиката и ведомства на Комисията;
  • координира планирането и програмирането на инициативите на Комисията;
  • осигурява гладкото протичане на процеса на вземане на решения и се стреми да рационализира процедурите и помощните ИТ инструменти като част от развитието на ефективна и модерна електронна Комисия;
  • осъществява връзката между Комисията и останалите европейски институции, националните парламенти и неправителствените организации;
  • работи за усъвършенстване на институционалните компетенции на Комисията и за развитие на ориентирана към услугите, модерна, прозрачна и отговорна европейска администрация, която спазва най-високите стандарти за етика и почтеност.