Данъци върху дохода

Данъци върху дохода, данъкоплатци от ЕС и трансгранични данъчни проблеми, работа в чужбина, командировани в чужбина работници.

Безработица и обезщетения

Социалноосигурителни системи в ЕС, в коя страна сте осигурен, полезни формуляри за социалноосигурителни права

Разрешителни за работа

Като гражданин на ЕС по принцип нямате нужда от разрешително за работа, за да работите навсякъде в Съюза. За самостоятелно заетите лица в ЕС никога не се изискват разрешителни за работа.

Здравословни и безопасни условия на труд

Правна рамка, статистика и комитети на ЕС в областта на здравето и безопасността на работното място.