Αγορά, ενοικίαση, πώληση, ταξινόμηση, φορολογία ή ασφάλιση οχήματος
Πληροφορίες για την αγορά ή την ενοικίαση αυτοκινήτου, τις άδειες οδήγησης, την ασφάλιση και την ταξινόμηση αυτοκινήτου.

Κανόνες οδικής ασφάλειας και κυκλοφορίας
Μάθετε περισσότερα για την οδική ασφάλεια στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών στοιχείων και της πολιτικής της ΕΕ. 

Πολιτική ασφάλισης αυτοκινήτων
Πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ασφάλισης αυτοκινήτων για τους κατοίκους χώρας της ΕΕ που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Φορολογική πολιτική για τα επιβατικά αυτοκίνητα
Πληροφορίες για την πολιτική σχετικά με τη φορολόγηση των επιβατικών αυτοκινήτων, προκειμένου να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση των αυτοκινήτων και να είναι δυνατή η ενοικίαση αυτοκινήτων εκτός των εθνικών συνόρων.

Μεταρρύθμιση της ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει νέους κανόνες για την απλούστευση της επαναταξινόμησης οχήματος σε άλλη χώρα της ΕΕ.