Praktické informácie
Praktické informácie o pravidlách EÚ a vnútroštátnych pravidlách týkajúcich sa párov (manželstvo, civilné zväzky a registrované partnerstvá, nezosobášené páry, rozvod a rozluka, vyživovacia povinnosť vrátane podpory pre rodinných príslušníkov), detí (rodičovské povinnosti, adopcia, únos dieťaťa, rodinné dávky), ako aj plánovania a riadenia cezhraničného dedenia.

Všeobecný rámec
Všeobecné informácie o rodinnom práve s cezhraničnými dôsledkami vrátane manželstva, detí a dedenia.