Χρήσιμες πληροφορίες
Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες για τα ζευγάρια (γάμος, σύμφωνο συμβίωσης και άλλες μορφές καταχωρισμένης συμβίωσης, ζευγάρια εκτός γάμου, διαζύγιο και δικαστικός χωρισμός, διατροφή, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής στήριξης μελών της οικογένειας), τα τέκνα (γονική μέριμνα, υιοθεσία, απαγωγή τέκνου, οικογενειακές παροχές) και τον σχεδιασμό και τη διαχείριση διασυνοριακής κληρονομιάς.

Πλαίσιο πολιτικής
Γενικές πληροφορίες για το οικογενειακό δίκαιο με διασυνοριακές επιπτώσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον γάμο, τα τέκνα και την κληρονομική διαδοχή.