Здравно обслужване в друга страна от ЕС

Планирано и непланирано лечение, помощ от аптеката, здравни услуги, когато живеете в чужбина

Здравни проекти и финансиране

Финансиране за здравеопазването, структурни фондове, финансиране на изследвания в областта на здравеопазването, демографските промени и благосъстоянието.

Здравна политика

Здравеопазване и социална закрила, обществено здраве

Европейска здравноосигурителна карта

Благодарение на Европейската здравноосигурителна карта гражданите на държавите от ЕС и ЕАСТ получават по-лесен достъп до здравни услуги в чужбина.