Χρηματοδοτήσεις για την υγεία σε περιφερειακό επίπεδο
Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ αποσκοπεί στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης. Αφορά, μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση έργων στους τομείς της υγειονομικής υποδομής, της ηλεκτρονικής υγείας, της υγειονομικής κάλυψης και της προαγωγής της υγείας.

Χρηματοδότηση του προγράμματος της ΕΕ για την υγεία
Το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία συγχρηματοδοτεί έργα που βελτιώνουν την ανθρώπινη υγεία και βοηθούν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν καινοτόμα και βιώσιμα συστήματα υγείας.

Χρηματοδότηση της έρευνας για την υγεία, τις δημογραφικές εξελίξεις και την ευζωία
Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία χρηματοδοτεί μια σειρά έργων που σχετίζονται με την υγεία.

Έρευνα στον τομέα της υγείας
Ειδήσεις και εκδηλώσεις στο πλαίσιο της προώθησης της καινοτομίας στον τομέα της υγείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.