Υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική προστασία
Μάθετε περισσότερα για το πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεριμνά για την πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη στο πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ειδήσεων, εκδηλώσεων και εκδόσεων.

Δημόσια υγεία
Περισσότερες πληροφορίες για τις πολιτικές και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία της δημόσιας υγείας.